Image Alt

Οροι χρησης

Προοιμιο

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Ορισμοι

Δημιουργός: Το ψηφιακό «Τοπικό Αρχείο Χαλανδρίου» (εφεξής «Τοπικό Αρχείο») και ο Δικτυακός Τόπος φιλοξενίας του δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «UIA05-22 CULTURAL H.ID.RA.N.T.– Κρυμμένες Πολιτιστικές Ταυτότητες Επανεμφανίζονται Μέσα Από Δίκτυα Νερού» (εφεξής «Πρόγραμμα») από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (εφεξής «MedINA»), εταίρο του Προγράμματος.

Φορέας: Σύμφωνα με πρόνοια του Προγράμματος, φορέα διαχείρισης του Τοπικού Αρχείου και του Δικτυακού Τόπου φιλοξενίας του θα αποτελέσει η υπό σύσταση «Κοινότητα Τοπικού Αρχείου Χαλανδρίου».

Προσωρινός Διαχειριστής: προσωρινά ορίζεται το MedINA (έως την παράδοση του Τοπικού Αρχείου στο νόμιμο φορέα διαχείρισης).

Περιεχόμενο: το σύνολο των ψηφιακών αντιγράφων τεκμηρίων ή και πρωτότυπων ψηφιακών έργων (εφεξής «αρχειακό υλικό») που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Τοπικού Αρχείου ή και εν γένει στον Δικτυακό Τόπο, τα σχετικά με αυτά μεταδεδομένα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο του πνεύματος φιλοξενείται στον Δικτυακό Τόπο (π.χ. κείμενα λόγου, φωτογραφίες, ψηφιακά έργα) και μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993.

Μεταδεδομένα: πληροφορίες που εξυπηρετούν στην περιγραφή, ταυτοποίηση, ερμηνεία και ευρεσιμότητα των τεκμηρίων και των άλλων έργων του Περιεχομένου.

Χρήση: η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.

Χρήστης: ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Υπηρεσία: η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Δικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Πνευματικη Ιδιοκτησια και Αδειες χρησης

Το αρχειακό υλικό του Τοπικού Αρχείου οργανώνεται σε βάση δεδομένων με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα «Omeka S», η οποία φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (server) του Δήμου Χαλανδρίου. Οι ψηφιακές «ιστορίες» δημιουργούνται, είτε μέσω του συστήματος «Omeka S», είτε και της εφαρμογής ArcGIS StoryMaps, η οποία διατίθεται με συνδρομητική άδεια από την Marathon Data Systems, αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρείας Esri στην Ελλάδα.

Το αρχειακό υλικό που εμπεριέχεται στη βάση δεδομένων του Τοπικού Αρχείου παρέχεται με τους όρους της άδειας που έχουν ορίσει οι νόμιμοι πάροχοί του και αναγράφονται ανά ψηφιακό τεκμήριο (Item) στο πεδίο «Δικαίωμα Πρόσβασης» (Access Rights). Αν δεν υπάρχει δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων που να περιέχεται στο πεδίο, ο χρήστης μπορεί να υποθέσει ότι το αρχειακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Τα μεταδεδομένα διατίθενται για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους για εμπορικούς και εν γένει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

O Δικτυακός Τόπος, και ειδικότερα η βάση δεδομένων του Τοπικού Αρχείου, περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (πεδίο «Πηγή»/Source). Το περιεχόμενο τρίτων προέρχεται από την εκάστοτε ψηφιακή βιβλιοθήκη ή το αποθετήριο στο οποίο αποθηκεύεται και από το οποίο διατίθεται με όρους που καθορίζονται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης τρίτων.

Προστασια Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα (GDPR)

Προς τον σκοπό της κατοχύρωσης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, ο Φορέας του Τοπικού Αρχείου, προσαρμοζόμενος στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), δηλώνει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή του συλλέγονται νομίμως, για απολύτως καθορισμένους σκοπούς, κατόπιν συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων, όπου αυτό απαιτείται.

Πολιτικη γνωστοποιησης και αφαιρεσης αναρτημενου περιεχομενου

Σε περίπτωση που δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει στο αποθετήριο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@med-ina.org, αναφέροντας τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του

2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, εάν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού

3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής)

4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινεί η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

I. Ο Φορέας επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την καταγγελία και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.

II. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το αποθετήριο του Φορέα μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.

III. Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό επιλύουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας, υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:

a. Το υλικό επαναδημοσιεύεται στην ίδια μορφή.

b. Το υλικό επαναδημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.

c. Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του δικτυακού τόπου

Το υλικό παραμένει μη-διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Φορέα και του καταγγέλοντος επί του θέματος.

Αποποιηση ευθυνης

O Φορέας του Τοπικού Αρχείου παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα, μεταδεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εκπροσώπων, στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπλήρωσής του) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Δικτυακού Τόπου.

O Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Ο Φορέας του Τοπικού Αρχείου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύπτει σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων ή την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδεδομένων που αναδημοσιεύει και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή πληρότητα των μεταδεδομένων και του εν γένει περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου τρίτων.

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του και για να εξασφαλίζει ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες ούτε ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Φορέας δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Δικτυακό του Τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Δικαιοδοσια, ισχυς και τροποποιησεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν διατυπώνεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους, εκτός εάν άλλως ορίζεται ως προς ορισμένους από αυτούς.

Ο Φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090